سامانه‌ی بانکداری نوین (Modern Banking)

سیستم بانکداری نوین Geotech شامل اجزای ذیل می‌باشد:
بانکداری اینترنتی
تلفن بانک
موبایل بانک
این سامانه خدمات متنوع‌ زیر را در حوزه‌ی محصولات زیر به مشتریان بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری می‌دهد‌.