سامانه‌ی وفاداری مشتریان

کارت وفاداری یا لویالتی کارت یکی از ابزارهای پیاده سازی سیستم وفاداری مشتریان می باشد . این کارت از طرف پذیرنده (فروشگاه یا شرکتی که اقدام به استفاده از سیستم وفاداری

نموده است) به مصرف کننده کالا یا خدمات داده می شود