ماژول ها

مشخصات و قابلیت های سوئیچ لویالیتی و سامانه وفاداری

قسمت اول

ماژول مدیریت مشتریان ( Customer Management Module)

این ماژول مسئول مدیریت اطلاعات مشتریان سامانه می باشد و تمـــامی اطلاعات جاری و آرشیو شده مشتری را نگهداری م نماید.

این ماژول قابلیت مدیریت اطلاعات به صورت

تکی

گروهی

و همچنین به صورت

دستی

سیستمی

فایلی را دارا می باشد

این ماژول شامل زیر ماژول های ذیل می باشد:

مدیریت شرکتهای مشتریان*

مدیریت اسناد و مدارک مشتریان*

مدیریت آدرس ها و نشانی های مشتریان*

مدیریت حسابهای بانکی مشتریان*

Management Module geotech

Management Module