ماژول احراز هویت مرکزی

مشخصات و قابلیت های سوئیچ لویالیتی و سامانه وفاداری

قسمت دوم

  

geotech

geotech

(AAA Server Module)

این ماژول مسئول مدیریت سطوح دسترسی دو سامانه می باشد به گونه ای که به صورت متمرکز تمامی اطلاعاات مربوط به اجازی سیستم در آن  نگهداری  شده  و دسترسی ها از جانب آن  منتصب و اخذ می گردد

: این ماژول سه وظدفه اصلی بر عهدر داود

  احراز هویت

سطوح اختیارات

حسابداری لیسانس ها