ماژول مدیریت ابزار پرداخت

(payment tools management module) ماژول مدیریت ابزار پرداخت

payment tools management module geotech

payment tools management module

ماژول ها قسمت سوم:

این ماژول مسئول مدیریت ابزار های پرداخت قابل شناسایی در سامانه می باشد به گونه ای که هر نوع ابزار پرداخت که مشتری بتواند از طریق آنها عمل مالی / غیر مالی انجام دهد توسط این ماژول مدیریت میگردد.

برخی از انواع ابزارهای پرداخت:

کارت مغناطیسی*

کارت مایفر*

 smart card کارت هوشمند*

پایانه فروشگاهی

سپرده بانکی*

پورتال مشتریان