ماژول مرکزی و کشف تقلب

مشخصات و قابلیت های سوئیچ لویالیتی و سامانه وفاداری


ماژول مرکزی و کشف تقلب(Monitoring & Fraud Detetion Module) 

ماژول مرکزی پیش تراکنش ها و ماژول هوشمند کشف تقلب می باشد. این سیستم در دوقسمت پایش لحظه ای درخصوص ارائه گزارشات برخط از وضعیت ترمینالها و تراکتش های انجام شده و سیستم کشف و کنترل تراکنش های تقلی (Fraud Transaction) طراحی شده است

مشخصات این سیستم عبارتند از :

  • Rule-based structure

  • Dynamic scenarios to enable real-time authorization intervention

  •  

    Early warning system

     

    Monitoring-Geotech