geotech monitoring

ماژول کنترل کننده

(Channel Contoroller  Moule)

قسمت 11

 

مشخصات و قابلیت های سوئیچ لویالیتی و سامانه وقاداری

 

در این ماژول کانال های پذیرنده از جمله تراکنشهای POS یا ATM و … با روشی بیار انعطاف پذیر و براساس مدل چند کاربردی مدیریت می شود.

این ماژول بر اساس یک معماری پارامتری و قابل پیکربندی و قابل انعطاف طراحی ده وبه صورتی که کلیه فرآیندها و تراکنــش های ارسالی از سمت پذیرندگان در قالب کانالهای مجزا بررسی شده و با حداکثر سرعت پردازش می گردد.

 

لازم به ذکر است که پیغامهای مدیریتی ترمینال مانند، فعال و یا غیرفعال نمودن منوها، پیکربندی اولیه پارامترهای ترمینال در این ماژول مدیریت و پردازش شده و پاسخ به ترمینال صادر میگردد

اما پیغامهایی که نیازمند عملکرد سایر ماژول ها مانند ماژول پرداخت و پرداخت بر خط وجه و… می باشد از طریق این ماژول مدیریت و به ماژول های مرتبط ارال می گردد و پاسخ دریافتی به ترمینال ارسال میشود.