سیستم کارت هوشمند Geotech

برنامه های کاربردی کارت هوشمند(Chip Card Applications)

 • کلیه سامانه های مدیریت کارت و پایانه Geotech قابلیت پشتیبانی از خدمات کارت هوشمند را دارا می باشد.اجزای اصلی سیستم کارت هوشمند Geotech عبارتند از ماژول تحلیل گر برخط EMV  ،عملگر پارامتری کنترل دسترسی ثبت کننده آنلاین رخدادو مدیریت برون خط (offline) کدهای PIN ،مدیریت گواهینامه های امنیتی سطح کارت هوشمند که قابلیت عملکرد به صورت  online و offline

شاخصه های اصلی این ماژول عبارتند از:

 • Card and terminal management systems supporting EMV standards
 • Special application support (Loyalty, factory automation application, production collection application, entry control application, public transportation application, stadium application, campus application etc.)
 • RSA and Triple-DES certificate and key management
 • SDA, DDA, CDA Support
 • Multi-Application support Ability
 • Advanced and parametric offline PIN management

 

سامانه شخصی سازی کارت (Card Personalization System)

 • این سامانه قابلیت شخصی سازی انواع کارتها را دارا می باشد.

مدیریت گردش اطلاعات کارت از لحظه درخواست تا لحظه شخصی سازی و خروج از سیستم توسط این سامانه انجام می شود.

            مشخصات اصلی این سامانه عبارتند از

 Functions 

 • Contact and contactless card printing
 • Debit card, prepaid card and credit card printing

 Operations 

 • Parametric infrastructure
 • Detailed reporting module
 • Advanced logging module

دانلود فایل 

%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af