معرفی راهکار پرداخت Geotech

سوییچ پرداخت Geotech، یک سامانه پرداخت کامل و ماژولار می باشد که متشکل از زیر سیستم های سوئیچ مدیریت پذیرنده، مدیریت کارت، اعتبارسنجی، Front Office و Back Office است.

از وظایف اصلی این سامانه میتوان به پردازش تراکنش های مبتنی بر کارت اشاره کردکه از کانال های مختلف نظیر خودپرداز، پایانه های فروش، اینترنت، موبایل، تلفن، کیوسک USDD و سایر سوئیچ ها ارسال میگردند.

 1. سیستم مدیریت کارت (Card Management System )

این سیستم با هدف مدیریت انواع کارت در کسب و کارهای متفاوت طراحی شده است و با توجه به طراحی لایه ای انجام شده امکان نگاشت هر نوع مدل کسب و کار براساس پیاده سازی مدل ساز و کار در آن پیش بینی شده است.

GEOTECHمعرفی راهکارپرداخت

 • مدل های لایه کسب و کار)  (Business Layer

هدف از مدل های لایه کسب و کار ، مدلسازی بخش هایی از کسب و کار [1]CMS  است که باید توسط محصول پایه پشتیبانی شود .

مدل های ارئه شده در این لایه عباتند از:

 • مدل محصولات خدمات (PSM [2])
 • مدل وظایف (FM[3])
 • مدل فرایند ها (PM[4])
 • مدل رخدادها (EM[5])

 

 • مدل های لایه اطلاعات (Information Layer)

مدل های لایه اطلاعات ، معماری CMS را از منظر ساختارهای اطلاعاتی مورد بررسی و مدلسازی قرار می دهد .

مدل های ارائه شده در این لایه عبارتند از :

 • مدل داده ها ( DM[6] )
 • مدل انبار داده ها (WM[7])
 • مدل شاخص ها ( MM[8] )
 • مدل پردازش تحلیلی اطلاعات (OM[9])
 • مدل مکانی داده ها   (GM [10])

  • مدل های لایه سرویس ها و کاربردها (App & Service Layer )

             مدل های ارائه شده در این لایه عبارتند از :

 • مدل سرویس ها (SM [11])
 • مدل کاربردها (AM[12])
 • مدل های لایه تکنولوژی (Technology Layer )
 • مدل تکنولوژی (TM[13])
 • مدل معماری فنی نرم افزار(SWM[14])
 • مدل های لایه یکپارچگی (Integration Layer)

در این بخش به بیان مدل های یکپارچگی می پردازیم . مدل های ارائه شده در این لایه عبارتند از :

 • مدل ارتباطات  (IM[15])
 • مدل واژگان (VM[16])

 


[1] Card Management System

[2] Product & Service Model

[3] function model

[4] process model

[5] event model

[6] Data Model

[7] Warehouse Model

[8] Metric Model

[9] OLAP Model

[10]  spatial model

[11] Service Model

[12] Application Model

[13] Technology Model

[14] Software Architecture Model

[15] Interaction Model

[16] vocabulary model